Search This Blog

2012-01-23

Vermindering van het aantal Agusta A-109BA helicopters

Commissie voor de Landsverdediging  van Woensdag 18 januari 2012 Namiddag

06 Samengevoegde vragen van
- de heer Roland Defreyne aan de minister van Landsverdediging over "de verkoop van vier Agusta A190-helikopters" (nr. 8401)
- mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de verkoop van vier Agustahelikopters" (nr. 8405)
06 Questions jointes de
- M. Roland Defreyne au ministre de la Défense sur "la vente de quatre hélicoptères Agusta A190" (n° 8401)
- Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense sur "la vente de quatre hélicoptères Agusta" (n° 8405)
 
06.01 Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in 2010 zijn acht Agusta A109-helikopters van het Belgische leger verkocht, omdat ze overbodig werden bevonden. In de pers konden wij nu vernemen dat Defensie nogmaals vier dergelijke helikopters te koop stelt. Het gaat om helikopters die 20 jaar oud zijn en die vanwege technische defecten niet meer in staat zouden zijn te vliegen.

Mijnheer de minister, acht Agustatoestellen werden in 2010 verkocht aan de Brusselse firma MAD Africa Distribution, om onmiddellijk doorverkocht te worden aan het Nederlandse transportbedrijf Van Vliet Trucks

Toont een van deze firma’s opnieuw interesse voor de aankoop van deze vier helikopters?

Hebben reeds andere firma’s hun interesse geuit? Is er een overzicht beschikbaar van potentiële kopers?

Bij de verkoop van de vorige acht toestellen was ook Jordanië geïnteresseerd. Worden de contacten met dit land in het kader van deze verkoop vernieuwd?

Welke verkoopprijs hebt u voor ogen voor deze toestellen?

Is de bestemming van het budget dat via deze verkoop zal vrijkomen bekend?

De voorzitter: Vraag nr. 8405 van mevrouw Grosemans vervalt.

06.02 Minister Pieter De Crem: Collega Defreyne, er zijn zeven A109-helikopters uit gebruik genomen. Drie daarvan zijn in volledige configuratie en kunnen na een grondige inspectie opnieuw luchtvaardig worden gemaakt. Zij blijven eigendom van Defensie als actieve reserve en worden naar behoren gepreserveerd. De vier andere toestellen worden door Defensie te koop aangeboden in de staat waarin zij zich bevinden.

De voorwaarden waaraan potentiële kopers moeten voldoen zijn opgenomen in het bestek. Eén van de belangrijkste voorwaarden is de verplichte ondertekening van het end user certificate. Het is te vroeg om ons uit te spreken over de identiteit van de kandidaat-kopers, daar zij zich nog tot eind januari 2012 kunnen aanmelden.

Naar aanleiding van een bezoekdag op 23 november, hebben alvast twee Belgische en één Nederlandse firma hun interesse kenbaar gemaakt.

De te verwachten verkoopprijs wordt volledig bepaald door de prijzen op de tweedehandsmarkt voor dergelijke toestellen. Defensie kan bijgevolg geen richtgetal geven, daar de verkoopsprocedure nog loopt.

Er werd geopteerd voor een publieksverkoop. De opbrengst van deze verkoop zal conform de begrotingsbepalingen van artikel 2.16.22 van het begrotingsjaar 2012 opnieuw binnen Defensie worden aangewend.

Een verdere vermindering van het A-109-toestellen zal plaatsvinden tijdens deze legislatuur. Hoeveel en wanneer, werd nog niet bepaald, daar dit deel kan uitmaken van verdere rationaliseringen.

In de beleidsvisie die wij vandaag en vorige week hebben besproken, is een vervanging van de A-109-toestellen niet aan de orde.
 
06.03 Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.