Search This Blog

Showing posts with label WHI. Show all posts
Showing posts with label WHI. Show all posts

Wednesday, 6 November 2019

[bx1.be] Au travers de Xavier Henrard, « Nos Héros Oubliés » rend hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale 
Au travers de Xavier Henrard, « Nos Héros Oubliés » rend hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale
 
À l’occasion du 11 novembre et de « 75 Ans de la Libération » et par le biais de la campagne “Nos Héros Oubliés”, le War Heritage Institute rend hommage aux quelque 9.000 victimes belges mortes au combat lors de la Seconde Guerre mondiale. L’une d’…
 
Clip Betterhttp://bx1.be/news/au-travers-de-xavier-henrard-la-…
 
View Now
 

www.belgianaviationnews.be
www.belgianaviationnews.be

Sunday, 14 July 2019

[AELR] News of the C119 project


De AELR is actief op de site van het Jubelpark van het " War Heritage Institute " (afgekort WHI), en meer bepaald in de Luchtvaarthall, waar het deelneemt aan de restauratie van oude vliegtuigen en aan het beheer van archieven met betrekking tot de luchtvaart.

Bij de tentoongestelde vliegtuigen bevindt zich een Fairchild C-119, die door de Belgische Luchtmacht werd gebruikt van 1952 tot 1973 voor het vervoer van troepen en uitrusting en voor humanitaire opdrachten. Een van de twee exemplaren die nog in België zijn, wordt bewaard in de Luchtvaarthall van het Jubelparkmuseum. Dit vliegtuig is wel bekend bij veel Belgen: zij die in Kongo in 1960 werden geëvacueerd, de parachutisten die er gebruik van hebben gemaakt tijdens hun militaire dienst of bij hun loopbaan in het leger, en de televisiekijkers die de reportages over de humanitaire zendingen hebben bekeken.
Het interieur van de C-119 is momenteel gesloten voor het publiek om redenen van veiligheid en bescherming. In de tijd toen de laadruimte toegankelijk was, was het bezoek zeer populair bij zowel volwassenen als kinderen. Het project van onze vereniging, dat de steun heeft van de autoriteiten van het WHI, bestaat uit het installeren van een beschermde glazen bezoekerscorridor, evenals een ruimte met foto's, mannequins en voorwerpen die herinneren aan de zendingen die met de C-119 zijn uitgevoerd. Dit is onze manier om hulde te brengen aan de piloten en de parachutisten die in dit mythische vliegtuig hebben gevlogen.
De fondsen die nodig zijn voor de inrichting van de glazen tunnel werden vorig jaar ingezameld dank zij donaties en de bijdrage van de AELR uit eigen middelen en van het WHI. De glazen tunnel werd eind 2018 besteld, maar het was noodzakelijk om het vliegtuig te stabiliseren vooraleer hij geïnstalleerd kon worden.
  
Dankzij de samenwerking tussen Sabena Aerospace, de 15de Wing en het team van het War Heritage Institute werd de C-119 op 2 juli gestabiliseerd op stutten. De 15de Wing leende de benodigde krikken om het vliegtuig op te tillen en nam deel aan de implementatie ervan, terwijl de ervaring van het team van Sabena Aerospace het mogelijk maakte om de nodige middelen in te zetten. Deze operatie was essentieel omdat de veroudering van de banden deze operatie noodzakelijk maakte. Nu kan de glazen tunnel in het vliegtuig worden geplaatst en heropend voor het publiek in een veilige omgeving.... Naar verwachting zal de tunnel eind augustus worden geïnstalleerd.


L'AELR est active sur le site du Cinquantenaire du « War Heritage Institute » (en abrégé : WHI), et plus précisément dans le Hall de l’Air, où elle participe à la restauration d’avions anciens et à la gestion d’archives ayant trait à l’aviation.

Parmi les appareils exposés figure un Fairchild C-119, utilisé par la Force Aérienne belge de 1952 à 1973 pour le transport de troupes et de matériel et pour des missions humanitaires. Un des deux exemplaires subsistant en Belgique est conservé dans le Hall de l'Air au Musée du Cinquantenaire. Cet avion est bien connu de nombreux belges: ceux qui ont évacué le Congo en 1960, les parachutistes qui l'ont utilisé pendant leur service militaire ou leur engagement à l'armée, et les téléspectateurs qui ont regardé des reportages sur les missions humanitaires.
 L'intérieur du C-119 est actuellement fermé au public pour des raisons de sécurité et de préservation. A l'époque où la soute était accessible, les visites connaissaient un grand succès, tant chez les adultes que chez les enfants. Le projet de notre association, qui a le soutien des Autorités du WHI, consiste à y aménager un couloir de visite protégé, ainsi qu'un espace exposant des photos, mannequins et objets rappelant les missions effectuées avec le C-119. C’est notre manière de rendre hommage aux aviateurs et aux parachutistes qui ont volé à bord de cet avion mythique.

Les fonds nécessaires à l'aménagement du tunnel vitré ont pu être réunis l'an dernier grâce aux dons et à l'apport de l'AELR sur ses fonds propres et du WHI. Le tunnel vitré a été commandé fin 2018, mais il convenait avant son installation de stabiliser l'avion.Le 2 juillet, grâce à la collaboration entre Sabena Aerospace, le 15ème Wing, et  l'équipe du War Heritage Institute, le C-119 a été stabilisé sur des chandelles. Le 15ème Wing a prêté les jacks indispensables au soulèvement de l'avion, et participé à leur mise en oeuvre, tandis que l'expertise de l'équipe de Sabena Aerospace a permis de réaliser la mise en oeuvre des moyens nécessaires. Cette opération était indispensable vu la vétusté des pneus, avant le placement d'un tunnel vitré dans l'avion et sa réouverture au public dans un environnement sécurisé.. Le tunnel devrait être installé à la fin du mois d'août.AELR is active on the site of the War Heritage Institute (in short: WHI) in the Jubilee park in Brussels , and more specifically in the Air Hall, where it participates in the restoration of old aircraft and the management of aviation archives.

Among the aircraft on display is a Fairchild C-119, used by the Belgian Air Force from 1952 to 1973 for the transport of troops and equipment and for humanitarian missions. One of the two surviving copies in Belgium is kept in the Air Hall at the Royal Army Museum. This aircraft is well known to many Belgians: those who evacuated Congo in 1960, the paratroopers who used it during their military service or their engagement in the army, and the viewers who watched reports on humanitarian missions.
The interior of the C-119 is currently closed to the public for safety and preservation reasons. At the time when the cargo hold was accessible, visits were very successful, both among adults and children. The project of our association, which has the support of the WHI Authorities, consists of setting up a protected visitation corridor, as well as a space displaying photos, mannequins and objects reminiscent of the missions carried out with the C-119. It is our way of paying tribute to the airmen and paratroopers who flew aboard this mythical aircraft.

The funds needed to develop the glass tunnel were raised last year thanks to donations and the contribution of the AELR from its own funds and the WHI. The glass tunnel was ordered at the end of 2018.


On July 2, thanks to the collaboration between Sabena Aerospace, the 15th Wing, and the War Heritage Institute team, the C-119 was stabilized on jacks. The 15th Wing lent the jacks essential to the lifting of the aircraft, and participated in their implementation, while the expertise of the Sabena Aerospace team made it possible to carry out the necessary means. This operation was essential given the dilapidated tires, before the placement of a glass tunnel in the aircraft and its reopening to the public in a safe environment. The tunnel is expected to be installed at the end of August.
Saturday, 18 August 2018

WHI - Een herfst in het teken van de bevrijding en de na-oorlogse periode

Forwarded message - From: War Heritage InstituteBeste lezers,
Na de vakantie snijden we in het Legermuseum het hoofdstuk aan van het einde van de Eerste wereldoorlog en de na-oorlogse periode. Vanaf de eerste dag van de herfst, op 21 september, kunt u de indrukwekkende tentoonstelling ontdekken die het WHI heeft opgezet. Op zondag 23 september kunt u met de hele familie onze "dolle dag" komen beleven! Ontdek ook het gevarieerde aanbod aan lezingen over de verschillende facetten van de na-oorlogse periode die plaatsvinden op enkele zondagen van het seizoen 2018-2019 ...
Maar nu zit het WHI nog volop in de zomeractiviteiten met de verschillende tijdelijke tentoonstellingen in het Legermuseum en het Koninklijk Paleis of de boeiende film "Dunkirk" in het Fort van Breendonk. 
Voor elk wat wils!

Expo « De Groote Oorlog voorbij: 
1918 – 1928 »
Vanaf 21 september 2018 
Na de Eerste Wereldoorlog ondergaat België - net zoals de wereld - ingrijpende veranderingen. De samenleving worstelt met ontwrichting. En tegelijkertijd herleeft ze.
Met de tentoonstelling 'De Groote Oorlog voorbij: 1918-1928' gaat het War Heritage Institute dieper in op verschillende grote thema's: het eindoffensief, de bevrijding, de periode kort na de oorlog, de geopolitieke omwentelingen, de economische heropbouw, het rouwproces en de herinnering, de socio-politieke en de socio-culturele veranderingen.
 
Feestzondag 23 september
"Beleef de dolle jaren '20" 
Kom naar het Legermuseum en dompel je onder in de dolle sfeer van de na-oorlogse periode.  Op het programma: straattheater, bal populaire, achter de schermen van de expo "De Groote Oorlog voorbij" ...  Een niet te missen familiedag! Binnenkort meer info ... 
Ontdek de verschillende facetten
van de na-oorlogse periode 
Om het eeuwfeest van het einde van de Groote Oorlog te herdenken organiseert het War Heritage Institute tussen september 2018 en april 2019 in het Koninklijk Legermuseum een lezingencyclus waarbij in deze periode gespecialiseerde sprekers verschillende thema's aansnijden.
War Heritage Institute 
Renaissancelaan, 30
B-1000 Brussel
T +32.2.441.45.39
Volg ons op:

 Deel op Facebook   
ONTDEK DE ZOMERACTIVITEITEN 
In het Fort van Breendonk 
Film in het Fort op 24 augustus 2018 
Dunkirk 
Informatie en reservatie op de website van de Vrienden van het Fort van Breendonk.  
Het War Heritage Institute
in het Koninklijk Paleis 
Het War Heritage Institute neemt deel aan de zomertentoonstelling van het Koninklijk Paleis met als thema "Wetenschap en cultuur in het Paleis". Een wonderlijk gebeuren ... 
Leo 50, de familie Leopard komt naar het Museum
1914-1918, Onze Vergeten Helden op zee en in de lucht
  
1914-2018: Defensie gezien door de lens
 
De Nationale Loterij steunt het project rond de nieuwe Tweede Wereldoorlog-tentoonstelling! Ontdek ze ... 


Wednesday, 15 August 2018

Scale model at the shop of the WHI Museum

If you are looking for a place to find your beloved scale modelling stuff in Brussels 

Forwarded message - From: Jean-Claude Fonteyne


Bonjour Yves,

Pourrais-tu diffuser le fait que le shop du Musée s'étoffe au point de vue modélisme, suite à la disparition du 16è Escadron. Nous venons de rentrer les maquettes « belges » suivantes: Renard R31, SVA bis, Hunter et Fouga « Last of the many ». 
Si la demande existe, j'envisage de rentrer plus de matériel (peintures, pinceaux, etc.) mais je souhaiterais avoir un peu de répondant car l'investissement est conséquent et je ne peux pas me permettre de le faire « à perte ». Si tes lecteurs sont intéressés, merci de me contacter. 
Merci d'avance. 

J.C.Fonteyne 
Shop | Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
 
 
Clip Betterhttp://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/shop
 
View Now
 
 
Boutique | Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire
 
 
Clip Betterhttp://www.klm-mra.be/D7t/fr/content/boutique
 
View Now
 


 
Shop | Royal Museum of the Armed Forces and Military History
 
 
Clip Betterhttp://www.klm-mra.be/D7t/en/content/shop
 
View Now
 


Sunday, 29 July 2018

[Brussels Air Museum Voisin LA restoration] Démontage du magnéto. L'état général est plutôt...

Forwarded message - From: Joël Kempf  Joël Kempf a ajouté 8 photos dans Brussels Air Museum Voisin LA restoration .       Joël Kempf 28 juillet, 17:24   Démontage du magnéto. L'état général est plutôt bon, seuls la tête d'allumage et les connecteurs des fils de bougies sont abîmés.   J'aime Commenter Partager    
   
   Facebook
   
   
Joël Kempf a ajouté 8 photos dans Brussels Air Museum Voisin LA restoration.
   
Joël Kempf
28 juillet, 17:24
Démontage du magnéto. L'état général est plutôt bon, seuls la tête d'allumage et les connecteurs des fils de bougies sont abîmés.


   
   

Afficher sur Facebook
   
   
   
.
   
   

Facebook Ireland Ltd., Attention: Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
   [Brussels LVG CVI restoration] 2018-07-28

Forwarded message - From: Willy Sabersky


   
   Facebook
   
   
Willy Sabersky a publié dans Brussels LVG CVI restoration.
   
Willy Sabersky
29 juillet, 10:36
2018-07-28
Vues de l'intérieur
Views from the inside

   
   

Afficher sur Facebook
   
   
   
   
   

Facebook Ireland Ltd., Attention: Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland